OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 • Provozovatelem domény a e-shopu www.gohd-isic.cz je Advanced Web Technologies, s.r.o, Sokolská 23, 120 00 Praha 2, IČO: 2561 5785, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 55049.
 • Kontaktovat nás můžete e-mailem na info@gohd.cz nebo na adrese provozovny Voborského 1356/19, 143 00, Praha - Modřany.
 • Tyto všeobecné podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží na webu razorshop.cz mezi prodávajícím (Advanced Web Technologies, s.r.o.) a kupujícím (zákazník).
 • Všeobecné obchodní podmínky mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoli obchodními podmínkami kupujícího.

Všeobecná ustanovení

 • Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Nabídka, objednávka, uzavření smlouvy

 • Veškerá prezentace zboží umístěná na webu www.gohd-isic.cz je informativního charakteru a nabídka zboží je nezávazná. Kupující uskuteční objednávku přidáním zboží do košíku na webu www.gohd-isic.cz a jeho odesláním. Veškeré údaje o zboží (hmotnost, míry, váhy apod.) jsou pouze přibližné a nepředstavují v žádném případě ujištění o vlastnostech zboží.
 • Objednávka podaná kupujícím je závazná a kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Ukládání cookies, dostupnost webu

 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Kupující bere na vědomí, že web www.gohd-isic.cz nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

Ceny

 • V případě, kdy prodávající upozorní do 24 hodin po obdržení objednávky kupujícího o změně ceny z důvodu nepředvídatelné okolnosti, má kupující právo odstoupit od objednávky.
 • V případě, že zboží není v době podání objednávky na skladu prodávajícího, bude zboží vyúčtováno podle aktuálních cen platných ke dni dodání zboží kupujícímu. V případě, že by se cena objednaného zboží zvýšila o více než 20 %, má kupující právo od smlouvy odstoupit.
 • Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené na webu.
 • Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Informace o zpracování osobních údajů (dle čl. 13 GDPR):

 • správcem údajů je: Advanced Web Technologies, spol. s r.o., Sokolská č.p. 1474/23, 120 00 Praha 2
 • účel zpracování a právní základ zpracování: plnění povinností z kupní smlouvy ohledně dodání zboží uzavřené mezi správcem a subjektem údajů (zákazníkem)
 • příjemce osobních údajů: kurýrní služby, poskytovatelé IT služeb, účetní a advokátní kanceláře,
 • správce nepředává osobní údaje třetím osobám,
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 5 let po dodání zboží na základě kupní smlouvy,
 • subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 • subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout, v případě neposkytnutí, není možné kupní smlouvu ohledně dodání zboží uzavřít,
 • nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Platební podmínky

 • Kupující za zboží platí dobírkou nebo hotově, případně může na základě proforma faktury zaplatit předem na běžný účet prodávajícího.
 • Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení kupujícím.
 • Je-li objednané zboží k dispozici na skladě, je kupujícímu okamžitě expedováno.

Dodací podmínky

 • Termíny a dodací lhůty jsou pouze orientační a jsou podmíněny včasným obdržením zboží od dodavatelů. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží prodávajícímu od jeho dodavatelů, vzhledem k tzv. vyšší moci na straně prodávajícího. V takovém případě má prodávající právo posunout termín dodávky zboží kupujícímu.
 • Pokud zboží nebylo dodáno kupujícímu ani po 3 týdnech po podání objednávky kupujícím, má kupující právo částečně nebo zcela objednávku zrušit bez jakýchkoli sankcí.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • V případě vadné dodávky zboží vinou přepravní služby respektive pošty, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci bez prodlení u přepravní služby respektive pošty do max. 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.
 • Prodávající není povinen kupujícímu předvést takové zboží, jehož povaha to nepřipouští.

Přechod nebezpečí na zboží

 • Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na kupujícího v okamžiku, kdy dodávka objednaného zboží byla předána přepravní službě respektive poště nebo opustila sklad prodávajícího za tímto účelem.

Výhrada vlastnictví

 • Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

Odpovědnost za vady, reklamace

 • Prodávající zaručuje, že dodávané zboží je bez vad. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží je doba pro uplatnění práv z vadného plnění dvanáct měsíců od převzetí.
 • Pokud nebudou dodrženy příslušné návody k použití a údržbě, budou provedeny změny, zaměněny díly nebo použit spotřební materiál nebo příslušenství neodpovídající originální specifikaci, vady zboží nelze uplatňovat. Totéž platí, pokud byla vada způsobena nesprávným používáním, skladováním a manipulací nebo cizími zásahy, jakož i otevřením zařízení.
 • Nepodstatné odchylky v barvě, rozměrech a/nebo jiných kvalitativních a výkonových parametrech zboží nezakládají žádná práva na odpovědnost za vady.
 • Kupující je povinen u zboží, které zasílá k opravě, uschovat pro něj důležitá data na kopiích nebo externích zdrojích, neboť při opravě zboží může dojít k jejich ztrátě. Prodejce nenese odpovědnost za ztracená data a za ztrátou způsobenou škodu.
 • Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení.
 • Důvodem k uplatnění reklamace nemůže být ani nevhodnost nebo nepoužitelnost nakoupeného zboží k účelům, pro které bylo kupujícím zakoupeno.
 • Reklamovat lze pouze mechanicky nepoškozené zboží včetně kompletního příslušenství (manuál, kabely...)
 • Reklamované zboží je nutné na vlastní náklady kupujícího zaslat na adresu Advanced Web Technologies, s.r.o., Voborského 1356/19, 143 00, Praha - Modřany. Pouze tato adresa je určena pro řešení reklamací. V případě oprávněné reklamace budou účelně vynaložené náklady na odeslání zboží kupujícímu vráceny.
 • Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

 • Ve výjimečných případech je možné, aby kupující vrátil zboží prodávajícímu při splnění dále popsaných podmínek.
 • V případě, že zboží nebylo zakoupeno osobně v sídle nebo v provozovně prodávajícího, může kupující odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) do 14 dnů od převzetí zboží dle § 1829 občanského zákoníku, v případě, že je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávajícímu je nutno vrátit zboží s veškerým příslušenstvím a bez známek opotřebení. Je-li součástí dodávky software, nelze vrátit zboží s rozbaleným originálním obalem software.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí (tj. dražší než pošta), vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že spotřebitel sám nese náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 • Požadavek na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) je možno uplatnit v uvedené lhůtě na adrese Advanced Web Technologies, s.r.o., Voborského 1356/19, 143 00, Praha - Modřany, pouze tato adresa je určena pro vrácení zboží. Zboží při odstoupení od smlouvy není možno zaslat prodávajícímu na dobírku - takové zásilky nebudou převzaty.
 • Možnost vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) se netýká zboží upraveného podle přání spotřebitele, spotřebního materiálu, počítačových médií, baterií a zboží, podléhajícího rychlé zkáze a také počítačového programu, poruší-li spotřebitel jeho původní obal.
 • V případě, že bude hodnota zboží snížena v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné k jeho vyzkoušení, odpovídá za takové snížení hodnoty zboží kupující a vrácená částka bude odpovídajícím způsobem snížena. Ve lhůtě pro odstoupení není možné zboží běžným způsobem používat, ale pouze je vyzkoušet obdobným způsobem, jak by mohlo být vyzkoušeno v kamenném obchodě.
 • V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel zašle písemně na adresu prodávajícího oznámení o odstoupení od smlouvy, které musí obsahovat následující údaje: a) označení adresáta - prodávajícího, b) text, že spotřebitel odstupuje od smlouvy, c) číslo objednávky, d) datum objednání a datum převzetí zboží, e) jméno a příjmení spotřebitele, f) adresu spotřebitele, g) číslo bankovního účtu spotřebitele, na který mu bude vrácena kupní cena a h) podpis spotřebitele a datum podpisu.

Omezení

 • Nároky na náhradu škody lze uplatnit, pokud není těmito podmínkami stanoveno jinak, pouze při úmyslném či hrubě nedbalostním jednání prodávajícího.
 • Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu občanského zákoníku.

Použitelné právo

 • Pro tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky. V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto všeobecných obchodních podmínek.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek v případě změny jakýchkoliv souvisejících právních předpisů nebo v případě změny judikatury týkající se smluvních vztahů upravených těmito obchodními podmínkami.
 • Příslušnými soudy ve všech možných sporech mezi prodávajícím a kupujícím jsou české soudy. V případě, kdy má kupující bydliště mimo Českou republiku, je příslušným Obvodní soud pro Prahu 2.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.